ما

ندیده

خواستیم و نخواستیم

نشنیده

گرفتیم و نگرفتیم

ما

مااا

ماااا

موجودات عجیبی هستیم ماااااااا

/ 7 نظر / 21 بازدید
آیناز

موجوداتی عجیب.. ّبیچیده ونشناخته......اینطور که میگن خلیفه ی خدا یر روی زمینیم... فقط میگنااااااااااا.. کاش باشیم... والا

اسما

مااااااااااااااا کی هستیم واقعن [متفکر]

رضا .م

اگه اینجوری نبود که بهمون نمی گفتن آدم !

به ناز

ماااااییم دیگه [چشمک]