باز هم حسین

حسین جان

رهروی راه تو بودن سخته

اما میشه

میشه ره رو بود

بی ادعا

بی حاشیه

بی سر و صدا

ره رو راه حق و عدالت

و تسلیم هیچ کدوم از خواسته های دنیوی نشدن

اگر هدف درست انتخاب بشه

رهرو هم راحت تو همون مسیر حرکت کنه

/ 1 نظر / 58 بازدید